Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zarządzanie

Wszelkie sprawy administracyjne dotyczące praktyk proszę zgłaszać po 10 września 2022.

Dokumenty można przesyłać na adres:

Sekretariat Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania

ul. Kozietulskiego 6-7, pok. 72

76-200 Słupsk

Opiekun praktyk Aldona Kulikowska

Studia na kierunku: Zarządzanie oraz na kierunku: Logistyka posiadają profil praktyczny. Zgodnie z jego założeniami, w trakcie cyklu kształcenia  przedstawiane podwaliny teoretyczne w danej dziedzinie, posiadają bezpośrednie odniesienie do ich zastosowania w praktyce. Zadanie to jest realizowane poprzez szereg przedmiotów realizowanych jako zajęcia praktyczne oraz warsztaty, ale przede wszystkim poprzez ujęcie w planie kształcenia obowiązkowych praktyk zawodowych. Ich realizacja odbywa się na dwóch poziomach zaawansowania- w zgodzie z zakresem wiedzy na danym poziomie cyklu kształcenia.  Pierwszy z nich ma charakter kierunkowy: zakres wiedzy dotyczy przedmiotów wspólnych dla obranego kierunku studiów. Drugi z nich to już charakter specjalistyczny: każdy kierunek studiów oferuje wybór specjalności, której zakres jest realizowany już od 3 semestru kształcenia na studiach pierwszego stopnia oraz od 2 semestru kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Wymiar kształcenia praktycznego:

Kierunek studiów:

Zarządzanie

Logistyka

Stopień studiów:

I

II

I

Czas realizacji praktyki- semestr:

IV

VI

IV

II

IV

Zakres merytoryczny praktyki:

kierunkowy

specjalistyczny

specjalistyczny

kierunkowy

specjalistyczny

Wymiar godzin praktyki:

300

300

360

375

375

 

Cele ogólne kształcenia praktycznego:

- przygotowanie studentów do  wykonywania zadań zawodowych zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy oraz stworzenie podwalin do aktywizacji zawodowej

- nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w warunkach życia gospodarczego

- nabycie umiejętności kształtowania rzeczywistości gospodarczej dzięki zastosowaniu wiedzy teoretycznej

- kształtowanie kompetencji społecznych: umiejętność pracy w środowisku interdyscyplinarnym, umiejętność komunikowania się, umiejętność organizowania pracy własnej i pracy zespołu, odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Cele szczegółowe kształcenia praktycznego wynikają ze specyfiki wybranych specjalności.

 

 

 

Metody realizacji praktyki zawodowej:

 

Odbycie praktyki

w trakcie studiów.

Zaliczenie pracy zawodowej

na poczet praktyki.

Etap 1:

Złożenie akademickiemu opiekunowi praktyk i staży w Katedrze Zarządzania, wniosku do wystawienia skierowania na praktykę.

Złożenie do Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania, wniosku o zaliczenie praktyki poprzez wykonywaną pracę zawodową. Do wniosku, oprócz dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia (min. 6 m-y) oraz zakres wykonywanych obowiązków, należy dołączyć dokument potwierdzający efekty uczenia się osiągane podczas wykonywanej pracy zawodowej.

Etap 2:

Realizacja praktyki , w tym prowadzenie dzienniczka praktyk.

-

Etap 3:

Złożenie akademickiemu opiekunowi praktyk i staży w Katedrze Zarządzania, dokumentacji po odbyciu praktyki: zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki oraz dzienniczka praktyk.

-

Etap 4:

Weryfikacja przez akademickiego opiekuna praktyk i staży w Katedrze Zarządzania, zakresu wymaganych efektów uczenia się oraz jego ocena. Pozytywna ocena jest warunkiem niezbędnym do ukończenia studiów.

 

Opiekun praktyk:

Proces realizacji praktyk zawodowych odbywa się przy udziale opiekuna:

mgr Aldona Kulikowska
e- mail: aldona.kuligowska@apsl.edu.pl 
ul. Kozietulskiego 6-7. pok. 59

Do pobrania:

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH obowiązujący od 01 października 2021 r. 

 

Znajdziesz nas tutaj