Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Bezpieczeństwo narodowe

Studenckie Praktyki Zawodowe w KBN dot. SPS i SDS SD/N S/BL Niezbędne informacje dla studenta w celu spełnienia oczekiwań programem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i prowadzonych specjalnościach. 

Akademicki Opiekun Praktyk_BN:

mgr Robert Czyż
e-mail: praktyki.kbn@apsl.edu.pl

Adres do korespondencji:
w czasie ciągłego i bieżącego funkcjonowania Uczelni: dokumenty dotyczące praktyk zawodowych należy przesyłać pocztą tradycyjną lub dostarczać osobiście na adres: Sekretariat Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania/Katedra Bezpieczeństwa Narodowego ul. Kozietulskiego 6-7, pok. 72, II p., 76 - 200 Słupsk z dopiskiem: „Akademicki Opiekun Praktyk w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego”

na wypadek ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni np., w czasie COVID_19: korespondencję z dokumentami dotyczącymi praktyk zawodowych należy przesyłać pocztą tradycyjną lub dostarczać osobiście na adres: Kancelaria Ogólna Akademii Pomorskiej ul. Arciszewskiego 22a, pok. 35, 76-200 Słupsk, z dopiskiem: „Akademicki Opiekun Praktyk w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego”
 

Konsultacje w sprawach studenckich praktyk zawodowych odbywają się następująco:
w sytuacji zajęć kontaktowych: 

Konsultacje w systemie tradycyjnym-kontaktowym (zdalne na platformie GoogleMeet tylko po ogłoszeniu zajęć zdalnych) w sprawach studenckich praktyk zawodowych z Akademickim Opiekunem Praktyk z BN: odbywają się we wtorki w godzinach 16.00-16.45 w pok. nr 4 budynku KBN, ul. Arciszewskiego 22d (za wyjątkiem urlopu, przypadających świąt, dni ustawowo wolnych i ustanowionych przez władze Uczelni jako wolne).

Konsultacje kontaktowe będą odbywały się zgodnie z zaleceniami JM Rektora Uczelni w sprawach bezpieczeństwa z obszaru zagrożenia COVID_19.

Studenci obcokrajowcy, którzy przebywają poza granicami Polski mogą odbywać konsultacje zdalne przy pomocy platformy GoogleMeet, link: https://meet.google.com/qsy-fwxd-ahq w terminie jak wyżej po wcześniejszym ustaleniu takiej potrzeby z akademickim opiekunem praktyk za pomocą adresu e-mail: praktyki.kbn@apsl.edu.pl 

w sytuacji ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni np., w czasie COVID_19:

Konsultacje w systemie zdalnym na platformie GoogleMeet tylko po ogłoszeniu zajęć zdalnych w sprawach studenckich praktyk zawodowych z Akademickim Opiekunem Praktyk z BN: odbywają się we wtorki w godzinach 16.00-16.45 za pomocą nw., linku GoogleMeet lub adresu e-mailowego. GoogleMeet: https://meet.google.com/qsy-fwxd-ahq
lub za pomocą adresu e-mail: praktyki.kbn@apsl.edu.pl

Podczas występujących ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni np., w czasie COVID_19, możliwe konsultacje kontaktowe na terenie Uczelni z Akademickim Opiekunem Praktyk po zgłoszeniu potrzeby przez student, ustaleniu miejsca i terminu spotkania z zachowaniem uregulowań dot., ograniczeń np., z powodu COVID_19.

Aktualności, Informacje i Komunikaty dot. praktyk_BN:

Pytania studentów dotyczące studenckiej praktyki zawodowej_BN:

Blok I. Uregulowania organizacyjne dot. praktyk_BN:

Blok II. Dokumenty dot. rozpoczęcia i zakończenia praktyk u pracodawcy_BN:

Ankieta dla studenta OBOWIĄZKOWA!!! - Ankieta samooceny studenta na temat realizacji studenckiej praktyki zawodowej:
https://forms.gle/DkwbQWWZT31LRrPCA

Ankieta dla pracodawcy OBOWIĄZKOWA!!! - Opinia pracodawcy na temat realizacji studenckiej praktyki zawodowej:
https://forms.gle/E9uB1e7YsfzP3uLp9

 

Blok II A. Dokumenty dot. rozpoczęcia i zakończenia praktyk u pracodawcy - dla studentów obcojęzycznych (Документи щодо початку та припинення стажування у роботодавця - для іноземних студентів/Дакументы, якія датычацца пачатку і спынення стажыроўкі ў працадаўцы - для замежных студэнтаў/Documents regarding the commencement and termination of internships with the employer - for foreign students)

Patrz Blok II. Див. Блок II. Гл. Блок II. См. Блок II. See Block II.

Blok III. Studenckie praktyki zawodowe w ramach pracy/stażu/przeszkolenia_KBN:

Według treści zawartych w poradniku dla studentów: 

Blok IV. Inne dokumenty_BN:

Znajdziesz nas tutaj