Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Bezpieczeństwo narodowe

Studenckie Praktyki Zawodowe w KBN dot. SPS i SDS SD/N S/BL Niezbędne informacje dla studenta w celu spełnienia oczekiwań programem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i prowadzonych specjalnościach. 

Akademicki Opiekun Praktyk BN:

e-mail: praktyki.kbn@apsl.edu.pl

Adres do korespondencji:
w czasie ciągłego i bieżącego funkcjonowania Uczelni: dokumenty dotyczące praktyk zawodowych należy przesyłać pocztą tradycyjną lub dostarczać osobiście na adres: Katedra Bezpieczeństwa Narodowego ul. Arciszewskiego 22d, pok. 7, 76 - 200 Słupsk z dopiskiem: „Akademicki Opiekun Praktyk w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego - Bezpieczeństwo Narodowe”

na wypadek ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni: korespondencję z dokumentami dotyczącymi praktyk zawodowych należy przesyłać pocztą tradycyjną lub dostarczać osobiście na adres: Kancelaria Ogólna Akademii Pomorskiej ul. Arciszewskiego 22a, pok. 35, 76-200 Słupsk, z dopiskiem: „Akademicki Opiekun Praktyk w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego - Bezpieczeństwo Narodowe”

Konsultacje w sprawach studenckich praktyk zawodowych odbywają się następująco:
w sytuacji zajęć kontaktowych: 

Konsultacje w systemie tradycyjnym-kontaktowym (zdalne na platformie GoogleMeet tylko po ogłoszeniu zajęć zdalnych) w sprawach studenckich praktyk zawodowych z Akademickim Opiekunem Praktyk z BN: odbywają się zgodnie z harmonogramem wykładowcy opiekującego się studenckimi praktykami zawodowymi (AOP).

Studenci obcokrajowcy, którzy przebywają poza granicami Polski mogą odbywać konsultacje zdalne po wcześniejszym ustaleniu takiej potrzeby z akademickim opiekunem praktyk za pomocą adresu e-mail: praktyki.kbn@apsl.edu.pl 

 

Podczas występujących ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni możliwe konsultacje kontaktowe na terenie Uczelni z Akademickim Opiekunem Praktyk po zgłoszeniu potrzeby przez student, ustaleniu miejsca i terminu spotkania.

Aktualności, Informacje i Komunikaty dot. praktyk BN:

Pytania studentów dotyczące studenckiej praktyki zawodowej BN:

Blok I. Uregulowania organizacyjne dot. praktyk BN:

Blok II. Dokumenty dot. rozpoczęcia i zakończenia praktyk u pracodawcy BN:

Blok II A. Dokumenty dot. rozpoczęcia i zakończenia praktyk u pracodawcy - dla studentów obcojęzycznych (Документи щодо початку та припинення стажування у роботодавця - для іноземних студентів/Дакументы, якія датычацца пачатку і спынення стажыроўкі ў працадаўцы - для замежных студэнтаў/Documents regarding the commencement and termination of internships with the employer - for foreign students)

Patrz Blok II. Див. Блок II. Гл. Блок II. См. Блок II. See Block II.

Blok III. Studenckie praktyki zawodowe w ramach pracy/stażu/przeszkolenia KBN:

Blok IV. Inne dokumenty BN:

Blok V. Ubezpieczenie:

Ubezpieczenie NNW i OC
Każdy student ma możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz OC (odpowiedzialności cywilnej), którego posiadanie jest obowiązkowe w trakcie odbywania praktyk.
https://www.apsl.edu.pl/studenci/aktualnosci/ubezpieczenie-nnw-i-oc2

 

Znajdziesz nas tutaj