Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Bezpieczeństwo i Porządek publiczny

Charakterystyka specjalności

Cel kształcenia :

Wyposażenie studentów w niezbędny zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych w pracy, w instytucjach realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, a także przygotowanie absolwentów do odbycia w jednostce szkoleniowej Policji zawodowego szkolenia podstawowego (szkolenie obejmuje w tym przypadku różnice między zrealizowanym minimalnym zakresem treści kształcenia a pełnym programem szkolenia podstawowego dla policjantów). Możliwości zatrudnienia: absolwenci mają możliwość zatrudnienia w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego w charakterze pracowników cywilnych lub funkcjonariuszy (Policja, Straże Miejskie lub Gminne w przypadku spełnienia dodatkowych wymogów formalno-prawnych), w firmach funkcjonujących w prywatnym sektorze ochrony (również na stanowiskach kierowniczych) oraz w firmach detektywistycznych.

Dodatkowe informacje :

 

 • absolwenci specjalności nabywają – w myśl porozumienia zawartego z Komendą Główną Policji – kwalifikacje skracające ich czas szkolenia w przypadku starania się o pracę jako funkcjonariusz Policji;
 • uzyskują kwalifikacje wymagane ustawowo dla kwalifikowanych pracowników ochrony;
 • kształcenie obejmuje cały zakres szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa; absolwenci otrzymują zaświadczenie stanowiące podstawę do wydania przez Policję licencji detektywa (nie zdaje się dodatkowych egzaminów, należy tylko spełnić wymogi formalne, przede wszystkim w zakresie niekaralności i zdrowia psychicznego);
 • kształcenie obejmuje ponadto cały zakres szkolenia dla kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, członków służb informacyjnych oraz porządkowych imprez masowych (absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które pozwala na wykonywanie pracy na wymienionych stanowiskach);
 • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych poprzez udział w różnego rodzaju projektach społecznych i badaniach naukowych organizowanych przy współudziale Policji i Stowarzyszenia Bezpieczny Region Słupski;
 • dla studentów organizowane są w ramach praktyk zawodowych zajęcia praktyczne z zakresu monitorowania, analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej;
 • studenci mają możliwość uzyskania za dodatkową opłatą kwalifikacji w zakresie: prowadzenia łodzi motorowych (sternik motorowodny), operatora bezzałogowych statków powietrznych, a także bezpłatnie certyfikatu potwierdzającego praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania GIS w zarządzaniu bezpieczeństwem.

 

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego :

 • prawne podstawy bezpieczeństwa i porządku publicznego (m.in. prawo karne, prawo wykroczeń, prawo administracyjne);
 • ochrona informacji niejawnych i danych osobowych;
 • wybrane zagadnienia kryminalistyki i kryminologii;
 • wybrane zagadnienia prewencji i ruchu drogowego;
 • posługiwanie się bronią palną (zajęcia praktyczne);
 • detektywistyka;
 • ochrona imprez masowych.

 

Znajdziesz nas tutaj