Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zarządzanie Bezpieczeństwem Podmiotów Gospodarczych

Cel kształcenia:

Przygotowanie absolwentów do pracy w różnego rodzaju firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach w charakterze menadżera (specjalisty) lub doradcy ds. bezpieczeństwa.

 

Możliwości zatrudnienia:

Istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów w małych i średnich przedsiębiorstwach (korporacjach i firmach branż wrażliwych na kradzieże danych i technologii, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, firmach funkcjonujących na obszarach o podwyższonym stopniu ryzyka różnego rodzaju zagrożeniami, służbach, inspekcjach, strażach, a także w prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem) w charakterze: menadżera (specjalisty) lub doradcy odpowiedzialnego za zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie; specjalisty ds. ochrony informacji niejawnych (stanowisko obowiązkowe w urzędach jednostek samorządu terytorialnego); kierownika lub specjalisty ds. bezpieczeństwa firm i korporacji i administratora wrażliwych danych.

 

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:
  • bezpieczeństwo informacji podmiotów gospodarczych (ochrona informacji niejawnych, wywiad gospodarczy, ochrona danych osobowych);
  • ochrona fizyczna przedsiębiorstw (ochrona obiektów, ochrona ppoż.);
  • zarządzanie bezpieczeństwem osobowym (zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia).

 

Dodatkowe informacje:
  • w ramach studiów istnieje możliwość ukończenia przez studentów w formie odpłatnej kursu kwalifikowanej pomocy medycznej i uzyskania tytułu „ratownika”, co uprawnia ich do udzielania pomocy medycznej na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz współpracy ze służbami profesjonalnymi i europejskiego certyfikatu EPP e-Urzędnik (e-Clerk) potwierdzającego podstawowe umiejętności komputerowe wymagane od urzędników administracji publicznej;
  • dla studentów planujących pracę w prywatnym sektorze ochrony istnieje możliwość odbycia w ramach praktyk zawodowych kursu z zakresu ochrony imprez masowych i płatnych staży w firmach ochroniarskich, z którymi Instytut posiada podpisane porozumienia;
  • Instytut Bezpieczeństwa Narodowego dzięki porozumieniom zawartym z wybranymi  instytucjami stwarza ponadto możliwość odbycia praktyk zawodowych w strukturach różnych firm i przedsiębiorstw oraz w instytucjach publicznych.

 

Znajdziesz nas tutaj