Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Monografie pracowników IBiZ

Monografie pracowników IBiZ

Informacje o nowościach wydawniczych.

 

Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsamości

dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP
dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. AP

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2022

Publikacja jest próbą antropocentrycznego ujęcia bezpieczeństwa kulturowego człowieka w kontekście kryzysu jego tożsamości.  Jednym z podejmowanych w niej problemów jest człowiek funkcjonujący w procesie zmiany społecznej. Główną płaszczyzną rozważań są procesy wpisane w ponowoczesność, takie jak: modernizacja społeczna, kultura masowa czy cyberkultura. Procesy globalizacji uwypuklają narcystyczną naturę człowieka, objawiającą się odrzuceniem dotychczasowych reguł, wartości i sposobów zachowania. Monografia porządkuje wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem kulturowym oraz inspiruje do wysiłku myślowego i dyskursu naukowego wokół tożsamości człowieka.

 

Innowacyjne wsparcie rozwoju lokalnego

dr Waldemar Kunz

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2021

Publikacja poświęcona jest kwestiom rozwoju innowacyjnego na poziomie gmin. Badacze, którzy zajmowali się tym tematem, koncentrowali się jednak zwykle na obszarze jednego województwa. Wyniki badań autora zaprezentowane w publikacji dotyczą jednak gmin z całego kraju. W książce skupiono się na postrzeganiu rozwoju innowacji gminnych jako działań typowo samorządowych. Celem zaprezentowanych rozważań jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na ten temat. Oprócz aspektu poznawczego przeprowadzone badania mają także wymiar aplikacyjny. Dostarczają bowiem oceny stanu rozwoju polskich gmin.

 

 

Przeszukanie osoby a kontrola osobista

dr Aneta Kamińska-Nawrot 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2021 r.

Celem opracowania jest wykazanie bezzasadności istnienia, w jednym systemie prawnym, dwóch podobnych do siebie czynności, tj.: przeszukania osoby – poszukiwawczej czynności dowodowej i kontroli osobistej – czynności administracyjno-porządkowej na podstawie tej samej przesłanki, jaką jest istnienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. W książce omówiono m.in. przeszukanie jako poszukiwawczą czynność dowodową, środek przymusu procesowego oraz czynność stanowiącą ingerencję w prawa zagwarantowane Konstytucją RP. W publikacji podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o racjonalność w zakresie wprowadzenia do systemu prawnego dwóch instytucji, na podstawie odmiennych aktów prawnych. Zwrócono też uwagę na wiele reperkusji z tym związanych, szczególnie na etapie stosowania prawa zarówno z punktu widzenia osoby kontrolowanej, jak i policji.
 

image alt text

Przemiany w polskiej kulturze strategicznej na tle porównawczym

dr Stanisław Zarobny
dr Agnieszka Sałek-Imińska 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2021

Monografia stanowi przegląd badań nad kulturą strategiczną i jest próbą uporządkowania tej problematyki m.in. w kontekście wyzwań i zagrożeń. W publikacji zaprezentowano kwestie związane z dylematami związanymi z bezpieczeństwem ekonomicznym w Polsce, nie pomijając zagadnienia dotyczącego ekonomii i obronności w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej. Przedstawiono w niej także kwestie kultury strategicznej w wybranych państwach, rozpoczynając od Stanów Zjednoczonych, poprzez fenomen francuskiej, źródła i ewolucję rosyjskiej, niemieckiej, ukraińskiej, chińskiej i kończąc na ciągłości i zmianie kultury japońskiej. W monografii scharakteryzowano też kulturę strategiczną wybranych państw i organizacji międzynarodowych, podejmując się próby oceny wpływu kultury strategicznej NATO i UE na Polskę.
 

image alt text

Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych

redakcja naukowa
dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP
dr inż. Iwona Osmólska

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2021 r.

Książka zawiera refleksje nad bezpieczeństwem personalnym i strukturalnym w ujęciu  teoretycznym i praktycznym. Autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie czym jest bezpieczeństwo personalne i strukturalne oraz jakie ma ono znaczenie dla teorii i praktyki bezpieczeństwa. W publikacji przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat badań w tym zakresie, a w części praktycznej zaprezentowane zostały wyniki badań pokazujące możliwości wykorzystania tych kategorii analitycznych w praktyce. Publikacja została wzbogacona tabelami i wykresami, a także obudowana aparaturą naukową z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.  Monografia adresowana jest do szerokiego grona czytelników, w tym studentów i nauczycieli akademickich różnych kierunków i specjalności naukowych. Publikacja stanowi bogate źródło wiedzy z zakresu nauk społecznych, a tym samym pozwala lepiej zrozumieć podstawowe zagadnienia dotyczące procesu tworzenia współczesnych nauk o bezpieczeństwie.

 

image alt text

Finanse zrównoważone. Rozwój. Ryzyko. Rynek.

dr hab. Magdalena Zioło, prof. AP

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa-Szczecin 2020 r. 

Monografia jest jedną z pierwszych na rynku wydawniczym, które w sposób kompleksowy podejmują problematykę finansów zrównoważonych z perspektywy rynków, instytucji, ryzyka oraz powiązań między kategoriami rozwoju zrównoważonego, zrównoważonej adaptacji oraz finansów zrównoważonych. Oryginalne podejście zaprezentowane w opracowaniu wyraża się m.in. w: usystematyzowaniu pojęć i kategorii z zakresu finansów zrównoważonych, kompleksowej klasyfikacji subdyscyplin finansów zrównoważonych oraz propozycji koncepcji zrównoważonych systemów finansowych, propozycji scenariuszy rozwoju finansów zrównoważonych oraz nowatorskim spojrzeniu na rolę finansów w zapewnianiu efektywnego finansowania rozwoju zrównoważonego. Publikacja dedykowana jest osobom, które naukowo i zawodowo interesują się problematyką finansów w aspekcie wyzwań i konieczności dostosowania do potrzeb zrównoważonego rozwoju.

 

image alt text

Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego

dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP
dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. AP
dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI

Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2020 r. 

Monografia wpisuje się w dorobek krajowy i międzynarodowy szerokiego nurtu „security studies”. Przyglądając się natomiast bliżej, można znaleźć w niej elementy istotnie wzbogacające nieco węższe terminologicznie „strategic studies”, zwłaszcza w kontekście prowadzenia operacji w środowisku zróżnicowanym etnicznie i wyznaniowo, a tym samym również kulturowo. W publikacji zaprezentowano m.in. czynniki towarzyszące rozwojowi ludzkiej kultury oraz  scharakteryzowano poszczególne przyczynki oddziałujące i tym samym kształtujące bezpieczeństwo kulturowe państwa. Monografia oprócz szerokiego i rzetelnego przedstawienia obecnego stanu wiedzy na temat bezpieczeństwa kulturowego przede wszystkim inspiruje do samodzielnych poszukiwań i zgłębiania podjętej tematyki.

 

image alt text

Finance and Sustainable Development. Designing Sustainable Financial Systems

dr hab. Magdalena Zioło, prof. AP (red.)

Wydawnictwo Routledge, Londyn 2020 r. 

Monografia poświęcona jest projektowaniu i ocenie zrównoważonych systemów finansowych i ich wpływowi na rozwój gospodarczy. Zaprezentowano w niej wyniki badań poświęconych m.in. wpływowi systemów finansowych na takie kwestie jak ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, handel oraz na wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju. To pierwsza publikacja, która zawiera tak kompleksowe spojrzenie na zrównoważone systemy finansowe, a nie tylko na zrównoważone finanse. Adresowana jest do badaczy i studentów z obszaru ekonomii, finansów i bankowości, biznesu, zarządzania oraz nauk politycznych i społecznych.

 

 

 

 

image alt text

Zmiany rynku pracy a zarządzanie. Perspektywa pracodawcy i pracownika

dr Ewa Matuska (red.)

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2020

Monografia porusza niezwykle aktualną kwestię zmian zachodzących na rynku pracy i wyzwań stojących przed menedżerami związanymi z zarządzaniem. Celem pracy są opis i analiza wybranych charakterystyk rynku pracy i ich związków z zarządzaniem, głównie z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji. Zarówno pracodawcy, kandydaci do pracy, jak i pracownicy potrzebują wskazówek w jaki sposób optymalnie dopasować się do zjawisk mających wpływ na aktualne i spodziewane stosunki na rynku pracy. Utrzymująca się w ostatnich latach niska stopa bezrobocia, zwłaszcza w krajach podobnych do Polski przez wiele lat borykających się problemem bezrobocia strukturalnego, stworzyła jakościowo nową sytuację w stosunkach pracy. Pracodawcy mają problem z obsadzeniem stanowisk pracy, a pracownicy odkrywają siłę swojej pozycji negocjacyjnej w zakresie warunków zatrudnienia, zwłaszcza wynagrodzenia. 

 

image alt text

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Analiza wpływu na bezpieczeństwo społeczności lokalnych

dr Józef Pruchniak

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2020 r.

Opracowanie jest dziełem odnoszącym się do tematyki zwalczania i ograniczania przestępczości oraz aspołecznych zachowań w kontekście realizacji specjalistycznych programów i działań, implementowanych przez państwo oraz organy porządkowe w Polsce. Jego wielowątkowy charakter podejmuje szereg szczegółowych zagadnień, których właściwy sens może zostać odczytany, gdy czytelnik zestawi ze sobą treści zawarte w poszczególnych rozdziałach, z których każdy nie stanowi osobnej całości. W opracowaniu wykorzystano bazę źródłową, materiały wydawnicze, w tym czasopisma ogólne i periodyki specjalistyczne, fachową literaturę przedmiotu, monografie, szerokie spectrum artykułów krytycznych i przyczynków oraz dokumenty źródłowe i raporty. Tym samym przedmiotowa monografia stanowi próbę kompleksowego ujęcia tematu w warstwie społecznej, kryminologicznej, securitologicznej, profilaktycznej i diagnostycznej.
 

 

image alt text

Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych

dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP
dr hab. Krzysztof Drabik, prof. AP
dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. AP

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020

Książka porusza aspekty bezpieczeństwa człowieka i wpisuje się w ogólną dyskusję na temat współczesnych zagrożeń społeczno-kulturowych oraz kształtowania świadomości człowieka w tym obszarze. Jest to na tyle ważne zagadnienie, gdyż bezpieczeństwo społeczne i kulturowe wymagają również wsparcia w sferze personalnej. Autorzy publikacji scharakteryzowali w niej najważniejsze zmiany społeczne i kulturowe, które zachodzą w społeczeństwie pod kątem bezpieczeństwa personalnego (człowieka, grupy społecznej). Podręcznik zawiera podstawowe definicje, terminy związane z bezpieczeństwem personalnym, społecznym, kulturowym oraz edukacją dla bezpieczeństwa. Przedstawiona została w nim siatka pojęciowa z tych obszarów, a także analiza współczesnych zagrożeń personalnych, społecznych i kulturowych zagrażających bezpieczeństwu człowieka.

 

image alt text

Rola służb w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na rzecz społeczeństwa - Wybrane aspekty

dr Dariusz Skalski
mgr Robert Czyż

Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku,  Gdańsk 2020

Monografia ma na celu prezentację roli funkcjonowania w Polsce instytucji i formacji pracujących na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, a odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Instytucje i formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne z kierunkiem działania na bezpieczeństwo i porządek publiczny zajmują istotne miejsce w systemie bezpieczeństwa. Cel, zadania, kompetencje i ich zorganizowanie dowodzą, że priorytetem ich działania jest bezpieczeństwo wewnętrzne ze zwróceniem uwagi między innymi na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Funkcjonowanie instytucji i formacji administracji rządowej zespolonej wskazuje, że nie są one tak sprawne, aby mogły same poradzić sobie z wieloma zagrożeniami. Wobec tego ważnym elementem jest odpowiednie współdziałanie i współpraca instytucji i formacji, aby zapewnić odpowiedni stan bezpieczeństwa
 

 

image alt text

Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa

dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP
dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. AP

Zgłębianie problemów bezpieczeństwa w kontekście jego wielowymiarowości i niezwykłej dynamiki stanowi poważne wyzwanie dla każdego badacza decydującego się podjąć trud poznawczy. Książka ta jest ważnym uzupełnieniem opracowań z zakresu metodologicznych podstaw badań problemów bezpieczeństwa. To także ukierunkowany zbiór wiedzy o badaniach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych w naukach o bezpieczeństwie. Rozważania dotyczą ich istoty, przedmiotu badań oraz związku z innymi dyscyplinami. Opisuje najczęściej stosowane metody badawcze wykorzystywane w naukach społecznych, które mają zastosowanie również w naukach o bezpieczeństwie. Zawiera konkretne wskazówki do przygotowania pracy dyplomowej. Stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska wykładowców i studentów na pomoc w zakresie tworzenia różnego rodzaju prac kwalifikacyjnych.

 

Znajdziesz nas tutaj