Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Kierunek Socjologia

KIERUNEK SOCJOLOGIA

Studia 1 stopnia
Profil ogólnoakademicki

Studia realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

          Absolwent studiów I stopnia na kierunku Socjologia posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w dziedzinie nauk społecznych, z zakresu socjologii i dyscyplin pokrewnych, w celu wykorzystania w  pracy zawodowej, pełnienia aktywnej roli w społeczeństwie oraz w rozwoju osobowym i kształceniu przez całe życie. Potrafi zastosować nabytą wiedzę do przeprowadzenia badań i analiz socjologicznych z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiada umiejętności pracy zespołowej, a także skutecznego komunikowania się z otoczeniem.

SPECJALNOŚCI:

KRYMINOLOGIA I SOCJOLOGIA PENITENCJARNA 
          Absolwenci w zakresie „kryminologii i socjologii penitencjarnej”  będą  gotowi do podjęcia pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach badań społecznych, ośrodkach prognozowania społecznego, w  instytucjach profilaktycznych, prewencyjnych, wychowawczych i korekcyjnych. Są to m.in.: policja, zakłady karne, zakłady wychowawcze i poprawcze, zespoły kuratorskiej służby sądowej, straż graniczna, straż miejska, itp., a także w organizacjach  pozarządowych i innych organizacjach społecznych, wszelkich firmach, w których wymagana jest profesjonalna wiedza socjologiczna i umiejętności badawcze.

ASYSTENT RODZINY
          Absolwenci w zakresie „asystenta rodziny”  będą gotowi do podjęcia pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach badań społecznych, ośrodkach prognozowania społecznego, w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i pieczy zastępczej, placówkach wsparcia dziennego,  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, ośrodkach adopcyjnych` oraz podmiotach, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także  w organizacjach  pozarządowych i innych organizacjach społecznych, wszelkich firmach, w których wymagana jest profesjonalna wiedza socjologiczna i umiejętności badawcze.

PREWENCJA KRYMINALNA Z SOCJOPSYCHOLOGIĄ
          
Absolwenci w zakresie „prewencji kryminalnej z socjopsychologią”  będą gotowi do podjęcia pracy w  organach ścigania (np. w Policji, ze szczególnym uwzględnieniem wydziału prewencji) i organach wymiaru sprawiedliwości (np. jako kuratorzy sądowi), organach administracji publicznej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym (np. w strażach gminnych, komisjach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), czy też udzielaniem wsparcia grupom wykluczonym społecznie, a także w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, fundacjach i stowarzyszeniach jako koordynatorzy, twórcy i realizatorzy projektów profilaktycznych.

          Absolwent kierunku Socjologia studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Znajdziesz nas tutaj