Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Uwaga Studenci, Opiekunowie Praktyk

Uwaga Studenci, Opiekunowie Praktyk

Studenckie praktyki zawodowe - zmiana w Regulaminie Studiów

Prosimy  o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej § 29 Regulaminu studiów zatwierdzonym Uchwałą Senatu R.000.34.20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. dotyczącym Studenckich praktyk zawodowych. 

§ 29

  1. Studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej „praktykami”, przewidziane w programie studiów są obowiązkowe dla wszystkich studentów.
  2. Szczegółowy sposób i tryb odbywania oraz zaliczania studenckich praktyk zawodowych określają regulaminy i programy/harmonogramy praktyk zawodowych zgodnie z kierunkiem studiów i wybraną ścieżką kształcenia, zatwierdzone przez radę instytutu.  
  3. Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk sprawuje uczelniany koordynator praktyk studenckich. Ponadto spośród nauczycieli akademickich powołuje się akademickich opiekunów praktyk studenckich oraz koordynatora praktyki z ramienia instytutu.  
  4. Stroną organizacyjno-administracyjną praktyk zajmuje się biuro prorektora nadzorującego kształcenie. 
  5. Praktyki mogą być odbywane w kraju i za granicą:– w jednostce, instytucji, placówce wskazanej przez Uczelnię,– w jednostce, instytucji, placówce wybranej przez studenta. 
  6. Z instytucjami, jednostkami, placówkami, które wyrażają zgodę na prowadzenie praktyk, Uczelnia zawiera porozumienie określające ich warunki.  
  7. Bezpośrednim przełożonym studenta w czasie odbywania praktyki w jednostce, instytucji, placówce, która przyjmuje studenta na praktykę, jest wyznaczony przez dyrektora jednostki, instytucji, placówki pracownik – opiekun praktyki. 
  8. Studencką praktykę zawodową zalicza na ocenę opiekun akademicki na podstawie wymaganych dokumentów wskazanych w regulaminie praktyk danego kierunku studiów i wybranej ścieżki kształcenia. Przy zaliczeniu stosuje się § 31 ust. 7 niniejszego Regulaminu.  
  9. Rektor na wniosek Dyrektora instytutu/Kierownika katedry może wyrazić zgodę na zaliczenie praktyki w całości lub części w związku z wykonywaną pracą zawodową lub realizowanym stażem związanym z kierunkiem studiów, zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązującym regulaminie praktyk. 
  10. Rektor podejmuje również decyzję w sprawie ewentualnego przesunięcia terminu realizacji praktyki w danym semestrze. 

 

Pełna treść Uchwały Senatu R.000.34.20 wraz z załącznikiem dostępna jest pod linkiem: http://apsl.nowybip.pl/article/uchwala-nr-r-kropka-000-kropka-34-kropka-20-senatu-ap-w-slupsku-z-dnia-29-kropka-04-kropka-20-r-w-spr-przyjecia-aneksu-nr-1-do-uchwaly-nr-r-kropka-000

/-/ Kamil Michalik

Znajdziesz nas tutaj