Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nowa publikacja w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

"Przeszukanie osoby a kontrola osobista" to nowa publikacja dr Anety Kamińskiej-Nawrot, pracownika Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Celem opracowania jest wykazanie bezzasadności istnienia w jednym systemie prawnym dwóch podobnych do siebie czynności, tj.: przeszukania osoby – poszukiwawczej czynności dowodowej i kontroli osobistej – czynności administracyjno-porządkowej na podstawie tej samej przesłanki, jaką jest istnienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Przeszukanie osoby przedstawione zostało jako poszukiwawcza czynność dowodowa oraz jako środek przymusu procesowego, bez którego organy ścigania nie byłyby w stanie wyegzekwować obowiązków nałożonych na uczestników procesu. Z drugiej jednak strony, jako czynność stanowiącą ingerencję w prawa zagwarantowane Konstytucją RP, na co prawodawca pod pewnymi warunkami wyraża zgodę. Następnie przedmiotem rozważań są zagadnienia związane z administracyjno-prawną kontrolą osobistą, podejmowaną w tym samym momencie co proces karny. Taki stan prawny na etapie stosowania prawa stanowi wyjątkowo uciążliwy problem. Do przeprowadzenia przeszukania osoby i kontroli osobistej, oprócz prokuratora i Policji, uprawnionych zostało kilkanaście nieprokuratorskich organów, co w demokratycznym państwie prawa nie znajduje uzasadnienia. W dalszej części przedstawiony został sposób przeprowadzenia przeszukania oraz wskazana została rola przygotowania do czynności przeszukania osoby jako czynności bardzo złożonej, wymagającej zaangażowania wielu sił i środków oraz merytorycznej wiedzy osób odpowiadających za jej wynik. Mając na uwadze konstrukcję przepisów regulujących wyżej wymienione czynności, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o racjonalność ustawodawcy w zakresie wprowadzenia do systemu prawnego dwóch instytucji na podstawie odmiennych aktów prawnych. Zwrócono w nim uwagę na wiele reperkusji z tym związanych, szczególnie na etapie stosowania prawa zarówno z punktu widzenia osoby kontrolowanej, jak i organu Policji. 

Nadzieję na zmiany w tym zakresie rozbudził wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r., który zakwestionował szereg przepisów dotyczących przeprowadzania przeszukania osoby oraz kontroli osobistej i wskazał konkretne wytyczne w kierunku usunięcia regulacji sprzecznych z Konstytucją RP. Niestety zmienione regulacje, będące konsekwencją wykonania ww. wyroku, nie spełniły oczekiwań i w rezultacie przeobraziły kontrolę osobistą w pozaprocesowe przeszukanie.

Publikację można kupić w Wydawnictwie Naukowym Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 

Znajdziesz nas tutaj